Улирлын мэдээ Хэвлэх
Бичсэн Administrator   
2010 оны 6-р сарын 10, Пүрэв гариг, 07:00

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН

2017 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

2017 онд эрүүгийн хэрэг өмнөх оны үлдэгдэл 6 хэрэг дээр шинээр нэмж 116 хүнд холбогдох 75 хэрэг хүлээн авч үүнээс 106 хүнд холбогдох 66 хэргийг шийдвэрлэсэн.

Хүлээн авсан нийт 75 хэргээс 1 хэргийг мөрдөн байцаалтанд буцаасан нь ирээгүй байгаа бөгөөд 2 хэргийг бүрэлдэхүүн хүрэлцэхгүй үндэслэлээр харъяалал тогтоолгон шүүх бүрэлдэхүүнд оролцох шүүгчийн олонх байгаа газар хуулийн дагуу шилжүүлээд байна. Одоогоор тус шүүхэд 6 эрүүгийн хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

Шийдвэрлэсэн 66 хэргээс 16 хүнд холбогдох 10 хэрэг буюу 15.1 хувийг 2002 оны Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 208 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

2016 оны хагас жилийн байдлаар 2002 оны ЭБШХ-ийн 414 дүгээр зүйлд заасны дагуу хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн хэрэг байхгүй бөгөөд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 33.1 дүгээр зүйлийн 7-д зааснаар 4 хэргийг 4 хүнд холбогдох хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн байна.

 

 

 

 

 

СУМ ДУНДЫН 6 ДУГААР ШҮҮХИЙН 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААРХ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ

ХЭРГИЙН ТОЙМ

Эрүүгийн хэргийн тойм: 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар эрүүгийн хэрэг өмнөх оны үлдэгдэл 8 хэрэг дээр шинээр нэмж 65 хүнд холбогдох 51 хэрэг хүлээн авч үүнээс 46 хэргийг шийдвэрлэсэн. Хүлээн авсан нийт 59 хэргээс

 • 2 хэргийг мөрдөн байцаалтанд
 • 1 хэргийг хэрэг бүртгэлтэнд буцаасан байна.
 • Шийдвэрлэсэн 46 хэргээс 14 хүнд холбогдох 11 хэрэг буюу 23,9 хувийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 208 дугаар зүйлд заасан үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.
 • 5 хүнд холбогдох 4 хэрэг буюу 8,6 хувийг ЭБШХ-ийн 414 дүгээр зүйлд заасны дагуу хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн.

 

 

 

 

 

 


СУМ ДУНДЫН  АНХАН ШАТНЫ 6 ДУГААР  ШҮҮХИЙН

 

2014 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2014.12.24

НЭГ. Удирлага зохион байгуулалтын талаар

2014 онд тус шүүх нь 4 шүүгч, 4 туслах, 2 нарийн бичгийн орон тоотойгоор ажил үүргээ гүйцэтгэж ирлээ.

Шүүгчийн зөвлөлгөөнийг 14 удаа зарлан хуралдуулж Иргэний болон эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, шүүх хуралдаан даргалагчийг томилох болон бусад удирдлага зохион байгуулалтын ажлын асуудлыг хэлэлцэн тогтоол гарган биелэлтийг зохион байгуулж ажиллаа.

Мөн хугацаанд тус шүүхэд зохион байгуулагдсан төслийн болон Худалдааны эрх зүйн чиглэлээр 14 хоногийн сургалтанд шүүгч нар бүрэн хамрагдлаа.

Тайлангийн хугацаанд шүүгч нарын шуурхай зөвлөлгөөнийг 14 удаа, 14 хоног бүрийн даваа гаригт хийж, туслах, нарийн бичгийн дарга нарын алдаа зөрчлийг ярилцан арилгах арга хэмжээ авч эрүү, иргэний хэргийн шүүн таслах ажиллагааг 7 хоногийн графикаар гаргаж биелэлтийг нь тооцон ажилласан байна.

ХОЁР. Шүүн таслах ажиллагааны талаар

а/. Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны талаар

Тайлангийн хугацаанд эрүүгийн 53 хүнд холбогдох 46 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн нь өмнөх оноос хүн 16.9 хувиар буюу 9-өөр, хэрэг 15.2 хувиар буюу 7-оор буурсан ба 7 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

Нийт ял шийтгүүлсэн 53 хүний 32 хүнд буюу 60.3%-д нь хорих ял оногдуулсанаас 12 хүний буюу 37.5%-д ялыг тэнсэж, 1 хүний буюу 3.1%-д шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулж, хорих ял биечлэн эдлүүлэлт 19 хүн буюу 59.3% -тай байна. Энэ нь өмнөх оноос 1.3%-иар буурсан байна.

Нийт ял шийтгүүлэгсдийн 18.8% буюу 10 хүнд баривчлах, 11.3% буюу 6 хүнд албадан ажил хийлгэх, 5.6% буюу 3 хүнд торгох ял оногдуулсан байх ба 2 хүнд хүмүүжлийн чанартай арга хэмжээ авсан байна.

2014 онд тус шүүхээр хянан хэлэлцэгдсэн гэмт хэргийн төрлийг өмнөх онтой харьцуулбал:

Дээрх хүснэгтээс харахад гэмт хэргийн тоо 7-оор буурсан ба өмнөх онтой харьцуулахад зөрүү бага байна.

Нийт хянан шийдвэрлэсэн 46 хэргээс шүүгч О.Однямаа 11 хэрэг буюу нийт хэргийн 23.9%-ийг, шүүгч Б.Аминчимэг 13 хэрэг буюу 28.2%-ийг, шүүгч Б.Баттулга 12 хэрэг буюу 26.0%-ийг, шүүгч Б.Наранчимэг 10 хэрэг буюу 21.7 %-ийг тус тус хянан шийдвэрлэсэн байна.

2014 онд давж заалдах шатны шүүхээр 22 хэрэг хянагдсанаас 13 хэргийн тогтоол хэвээр, 1 хэргийн тогтоолд өөрчлөлт орж, 8 хэргийн тогтоол хүчингүй, хяналтын шатны шүүхээр 3 хэрэг хянагдсанаас 3 хэргийн тогтоол хэвээр байна.

Эрүүгийн хэргийн ШТА-ны чанарыг шүүгч тус бүрээр авч үзэхэд шүүгч О.Однямаагийн эрүүгийн 5 хэрэг давах шатаар хянагдсанаас 2 хэрэг хэвээр, 3 хэрэг хүчингүй, шүүгч Б.Наранчимэгийн 6 хэрэг давах шатаар хянагдсанаас 4 хэрэг хэвээр, 2 хэрэг хүчингүй, шүүгч Б.Аминчимэгийн 4 хэрэг давах шатаар хянагдсанаас 2 хэрэг хэвээр, 1 өөрчлөлт орж, 1 хүчингүй, шүүгч Б.Баттулгын 7 хэрэг давах шатаар хянагдсанаас 5 хэрэг хэвээр, 2 хэрэг хүчингүй, шүүгч О.Однямаагийн эрүүгийн 1 хэрэг хяналтын шатаар хянагдсанаас 1 хэрэг хэвээр, шүүгч Б.Наранчимэгийн 1 хэрэг хяналтын шатаар хянагдсанаас 1 хэрэг хэвээр, шүүгч Б.Баттулгын 1 хэрэг хяналтын шатаар хянагдсанаас 1 хэрэг хэвээр батлагдсан байна.

Хүчингүй болон өөрчлөлт орсон хэргийн тоо хянагдсан нийт хэрэгт харьцуулахад 36,0%-ийг эзэлж ШТА-ны чанар 64,0%-тай байгаа нь өмнөх онтой харьцуулбал 14% буюу өссөн үзүүлэлттэй байна.

б/ Иргэний хэргийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар

Тус шүүх 2014 онд иргэн, хуулийн этгээдүүдээс нийт 304 нэхэмжлэл хүлээн авч, 60 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзан, 7 хэргийг харьяалалаар шилжүүлж, 4 нэхэмжлэлийг буцааж, 215 нэхэмжлэлийг шийдвэрлэж, 18 нэхэмжлэлийн үлдэгдэлтэй байна.

Үүнийг өмнөх оныхтой харьцуулбал хүлээн авсан нэхэмжлэл 97-оор буюу 31.9%-иар, шийдвэрлэсэн хэрэг 43-аар буюу 20.0%-иар өссөн байна. / 2013 онд хүлээн авсан нь 207, шийдвэрлэсэн нь 172/

Шийдвэрлэсэн 215 хэргийн 42.3% буюу 91 нэхэмжлэлийг хялбаршуулсан журмаар, 57.6% буюу 124 нэхэмжлэлийг шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэрлэсэн байдлыг шүүгч тус бүрээр харьцуулбал:

Шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн 124 хэргээс заавал шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэхээр хуульд заасан гэр бүлийн маргаанаар шийдвэрлэсэн 24 хэрэг, онцгой ажиллагаагаар шийдвэрлэсэн 69 хэрэг буюу нийт 93 хэрэг байна гэж үзвэл шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэрэг нийт хэргийн зөвхөн 31 хэрэг буюу 25 хувийг нь эзэлж байна.

2014 онд Давж заалдах шатны шүүхээр 10 хэрэг хянагдсанаас 4 хэргийн шийдвэр хэвээр, 1 хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт орж, 5 хэргийн шийдвэр хүчингүй, хяналтын шатны шүүхээр 2 хэрэг хянагдсанаас 1 хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт орж, 1 хэргийн шийдвэр хүчингүй болсон байна.

Иргэний хэргийн ШТА-ны чанарыг шүүгч тус бүрээр авч үзэхэд давж заалдах шатны шүүхээр шүүгч О.Однямаагийн 1 хэрэг хянагдаж 1 хэрэг хүчингүй, шүүгч Б.Аминчимэгийн 3 хэрэг хянагдсанаас 1 хэрэг хэвээр, 2 хэрэг хүчингүй, шүүгч Б.Наранчимэгийн 4 хэрэг хянагдсанаас 2 хэрэг хэвээр, 1 хэрэгт өөрчлөлт орж, 1 хэрэг хүчингүй, шүүгч Б.Баттулгын 2 хэрэг хянагдсанаас 1 хэрэг хэвээр, 1 хэрэг хүчингүй, хяналтын шатанд шүүгч Б.Наранчимэгийн 2 хэрэг хянагдсанаас 1 хэрэг өөрчлөгдөж, 1 хэрэг хүчингүй болсон байна.

Нийт хянагдсан хэрэгт харьцуулахад давж заалдах болон хяналтын шатаар хянагдсан хэргээс 33.3 хувь буюу 4 хэрэг хэвээр, 16.6 хувь буюу 2 хэрэг өөрчлөгдөж 50.0 % буюу 6 хэрэг хүчингүй болж шийдвэрлэгдсэн байна.

Шүүн таслах ажиллагааны чанар 33.4 хувьтай байгаа нь урд оны шүүн таслах ажиллагааны чанараас / 2013 онд 41.6 хувь байсан / 8.2 %-иар буурсан байна. Энэ нь 2014 онд иргэний хэргийн ШТА-ны чанар буурсан нь харагдаж байна. Сүүлийн 2 жилийн байдлаар шүүн таслах ажиллагааны чанар бууралттай явагдаж байна. 2012 онд 42.8 хувь/

Түүнчлэн давж заалдах болон хяналтын шатанд гомдол гаргасан эрүү, иргэний хэрэг 2013 онд 20 байсан бол 2014 онд 34 болж буюу 41.1%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Иргэний шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн 124 хэргийн 12 хэрэгт буюу 9.6 хувьд нь давж заалдах гомдол гаргаж 90.4%-д нь иргэд гомдол гаргаагүй байна.

Үүнийг урьд онтой харьцуулбал давж заалдах гомдол гаргасан хэрэг 0 буюу 0%-р өссөн буурсан үзүүлэлтгүй байна. /2012 онд 12 гомдол, шүүх хурлаар шийдвэрлэсэн хэрэг 84, хувь 14,2/

в/ Захиргааны арга хэмжээ, сэжигтэн яллагдагч нарт цагдан хорих таслах сэргийлэх арга хэмжээний зөвшөөрөл, ялтны дэглэм өөрчлөлт болон хугацаанаас өмнө тэнсэн сулласан ажиллагааны талаар

Тус сум дундын шүүх нь 2014 онд Цагдаагийн байгууллагаас нийт 224 захиргааны арга хэмжээний материал хүлээн авснаас 6 материалыг буцааж, 218 материалыг хуульд заасан үндэслэлээр захиргааны шийтгэл ногдуулан шийдвэрлэлээ. Тайлангийн хугацаанд шүүгч нар тойргийн журмаар хуваарилан авч тэгш ачаалалтайгаар шийдвэрлэсэн болно. Шүүгч нарын шийдвэрлэсэн байдлыг үзвэл:

Ерөнхий шүүгч О.Однямаа 24.3 % буюу 53 материал, шүүгч Б.Аминчимэг 23.3 % буюу 51 материал, шүүгч Б.Наранчимэг 25.6% буюу 56 материал, шүүгч Б.Баттулга 26.6% буюу 58 материал тус тус хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шийдвэрлэсэн захиргааны зөрчлийг эрх зүйн байдлаар авч үзвэл:

Захиргааны арга хэмжээ авсан шийтгэвэр өмнөх оноос 4-өөр өссөн ба тээврийн хэрэгслийн эрхийн үнэмлэхгүй этгээд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 86.6 хувиар буюу 8-аар, танхайн зөрчил 5.9 хувиар буюу 8-аар өсч, удаа дараа архидан согтуурсан зөрчил 7-оор буурсан байна.

Сэжигтэн баривчлуулахаар ирүүлсэн тогтоол 8 ирснээс 4 сэжигтэнг ЭБШХ-58 дугаар зүйлд зааснаар баривчилж, 4 сэжигтэнг баривчлахаас татгалзсан болно. Мөн 43 сэжигтэн, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авхуулахаар ирснээс 41 сэжигтэн, яллагдагчийг ЭБШХ-н 68 дугаар зүйлийн 68.1, 68.2–т зааснаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг авсан байна. Яллагдагчийг цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг нийт 28 удаа тус бүр 30 хоногийн хугацаатайгаар сунгасан байна.

Аймгийн Прокурорын газраас хянан магадлангийн 128 материал ирснээс Ерөнхий шүүгч О.Однямаа бүх материалыг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Үүнээс:

· 42 ялтанг хугацаанаас өмнө тэнсэн сулласан

· 66 ялтанг дэглэм бууруулсан

· 3 ялтанг ял эдлэхээс чөлөөлсөн

· 17 ялтны ял эдлэх дэглэмийг хүндрүүлсэн байна.


 

 

Тайлан бичсэн : СДШЕ ШҮҮГЧ О.ОДНЯМАА


 


 

СУМ ДУНДЫН 6 ДУГААР ШҮҮХИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ

2014 ОНЫ 05-Р САРЫН 05-НЫ БАЙДЛААРХ МЭДЭЭ

Иргэний хэргийн шүүн таслах ажиллагааны талаар: Сум дундын 6 дугаар шүүх 2014 он гарсаар эхний 4 сарын байдлаар иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагаас нийт 114 нэхэмжлэл хүлээн авснаас 95 нэхэмжлэлд иргэний хэрэг үүсгэж, 17 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 2 нэхэмжлэл иргэний хэрэг үүсгэх хугацаа болоогүй байна. Иргэний хэрэг үүсгэсэн 95 хэргийн 77 хэргийг шийдэж, 3 хэргийг түдгэлзүүлсэн, 1 хэрэг шийдвэрлэх шаардлагагүй болж, 2 хэргийн нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан байна.

Он гарсаар нийт 55 иргэний хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр тов зарлаж 7 хуралдаан тодорхой шалтгаанаар хойшилсон. 2014 онд 110 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага улсын тэмдэгтийн хураамж төлж шүүхэд хандсан байна.

Мөн энэ онд 76 шүүгчийн захирамжийг албадан гүйцэтгүүлэхээр гүйцэтгэх хуудас гаргасан байна.

Эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажиллагааны талаар: 32 хүнд холбогдох 23 эрүүгийн хэргийг прокурорын газраас хүлээн авч 25 хүнд холбогдох 18 хэргийг анхан шатны шүүхээр хянан хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. 5 хэрэг хянан шийдвэрлэгдэх ажиллагаанд байна. Дээрх 23 хэрэгт хөнгөн гэмт хэрэг-9, хүндэвтэр гэмт хэрэг-8, хүнд гэмт хэрэг-4, онц хүнд гэмт хэрэг- 2 байна.

Захиргааны зөрчил гаргасан иргэнд захиргааны арга хэмжээ авхуулахаар замын цагдаагийн тасгаас 78 зөрчил гаргагчын материалыг хүлээн авсанаас 3 материал буцаагдаж 75 иргэнд баривчлах шийтгэл ногдуулсан байна. 23 ялтаны ял шийтгэлийн тэмдэглэлийг цагдаагийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн. 58 ялтаны хянан магадлангийн материалыг прокурорын газраас хүлээн авч 48 хянан магадлангийн шүүх хурал хийж шийдвэрлэсэн. Үлдэгдэл 10 хуралыг 2014 оны 05-р сарын 05-ны өдөр 14 цагт хянан хэлэлцэхээр товлоод байна.

 

 

 

 


 

СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

2013 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2013 онд тус шүүх нь 4 шүүгч, 4 туслахын орон тоотойгоор ажил үүргээ гүйцэтгэж ирлээ.

Шүүн таслах ажиллагааны талаар

Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны талаар

Эрүүгийн 62 хүнд холбогдох 53 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн нь өмнөх оноос хүн 22.5 хувиар буюу 14-өөр, хэрэг 30.1 хувиар буюу 16-аар өссөн ба 3 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

Нийт ял шийтгүүлсэн 62 хүний 33 хүнд буюу 53.2%-д нь хорих ял оногдуулсанаас 12 хүний буюу 36.3%-д ялыг тэнсэж, 1 хүний буюу 3.0%-д шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулж, хорих ял биечлэн эдлүүлэлт 20 хүн буюу 60,0% -тай байна. Энэ нь өмнөх оноос 45.0%-иар өссөн байна.

Нийт ял шийтгүүлэгсдийн 9.6% буюу 6 хүнд баривчлах, 24.1% буюу 15 хүнд албадан ажил хийлгэх, 11.2% буюу 7 хүнд торгох ял оногдуулсан байх ба 1 хүнд хүмүүжлийн чанартай арга хэмжээ авсан байна.

б/ Иргэний хэргийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар

Тус шүүх 2013 онд иргэн, хуулийн этгээдүүдээс нийт 207 нэхэмжлэл хүлээн авч, 24 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзан, 1 хэргийг харьяалалаар шилжүүлж, 172 нэхэмжлэлийг шийдвэрлэж, 10 нэхэмжлэлийн үлдэгдэлтэй байна.

Үүнийг өмнөх оныхтой харьцуулбал хүлээн авсан нэхэмжлэл 24-өөр буюу 11,5%-иар, шийдвэрлэсэн хэрэг 26-аар буюу 15.1%-иар өссөн байна. / 2012 онд хүлээн авсан нь 183, шийдвэрлэсэн нь 146/

Шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн 84 хэргээс заавал шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэхээр хуульд заасан гэр бүлийн маргаанаар шийдвэрлэсэн 28 хэрэг, онцгой ажиллагаагаар шийдвэрлэсэн 21 хэрэг буюу нийт 49 хэрэг байна гэж үзвэл шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэрэг нийт хэргийн зөвхөн 35 хэрэг буюу 41.6 хувийг нь эзэлж байна.

в/ Захиргааны арга хэмжээ, сэжигтэн яллагдагч нарт цагдан хорих таслах сэргийлэх арга хэмжээний зөвшөөрөл, ялтны дэглэм өөрчлөлт болон хугацаанаас өмнө тэнсэн сулласан ажиллагааны талаар

Тус сум дундын шүүх нь 2013 онд Цагдаагийн байгууллагаас нийт 228 захиргааны арга хэмжээний материал хүлээн авснаас 14 материалыг буцааж, 214 материалыг хуульд заасан үндэслэлээр захиргааны шийтгэл ногдуулан шийдвэрлэлээ. Тайлангийн хугацаанд шүүгч нар тойргийн журмаар хуваарилан авч тэгш ачаалалтайгаар шийдвэрлэсэн болно. Шүүгч нарын шийдвэрлэсэн байдлыг үзвэл:

Ерөнхий шүүгч О.Однямаа 29.9 % буюу 64 материал, шүүгч Б.Аминчимэг 26.1 % буюу 56 материал, шүүгч Б.Наранчимэг 6.0% буюу 13 материал, шүүгч Б.Баттулга 37.8% буюу 81 материал тус тус хянан шийдвэрлэсэн байна.

Захиргааны арга хэмжээ авсан шийтгэвэр өмнөх оноос 101-ээр өссөн ба тээврийн хэрэгслийн эрхийн үнэмлэхгүй этгээд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 84.5 хувиар буюу 83-аар өсч, танхайн зөрчил 2.3 хувиар буюу 1-ээр буурсан байна.

Сэжигтэн баривчлуулахаар ирүүлсэн тогтоол 16 ирснээс 15 сэжигтэнг ЭБШХ-58 дугаар зүйлд зааснаар баривчилж, 1 сэжигтэнг баривчлахаас татгалзсан болно. Мөн 15 сэжигтэн, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авхуулахаар ирснээс 15 сэжигтэн, яллагдагчийг ЭБШХ-н 68 дугаар зүйлийн 68.1, 68.2–т зааснаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг авсан байна. Яллагдагчийг цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг нийт 8 удаа тус бүр 30 хоногийн хугацаатайгаар сунгасан байна.

Аймгийн Прокурорын газраас хянан магадлангийн 94 материал ирснээс Ерөнхий шүүгч О.Однямаа 83, шүүгч Б.Аминчимэг 11 материалыг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Үүнээс:

· 46 ялтанг хугацаанаас өмнө тэнсэн сулласан

· 38 ялтанг дэглэм бууруулсан

· 1 ялтанг ял эдлэхээс чөлөөлсөн

· 9 ялтны ял эдлэх дэглэмийг хүндрүүлсэн байна.

Бусад ажлын талаар

Тайлангийн хугацаанд Аймгийн хууль зүйн хэлтэс, Цагдаагийн хэлтсээс хамтран зохион байгуулсан Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 зүйл сэдэвт илтгэлийн уралдаанд амжилттай оролцож шүүгчийн туслах Э.Мандахнаран 1 дүгээр байр, шүүгчийн туслах Ж.Болдбаатар тусгай байранд шалгарсан байна. Мөн шүүгчийн туслах Э.Мандахнаран нь аймгийн хуулийн байгууллагуудын хэмжээнд Бүтээлч ажилтан”-аар шалгарч өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

 

 

 

2012 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

2012.12.21

НЭГ. Удирлага зохион байгуулалтын талаар

2012 онд тус шүүх нь 4 шүүгч, 9 дүгээр сараас 3 туслахын орон тоотойгоор ажил үүргээ гүйцэтгэж ирлээ.

Энэ онд шүүгчийн зөвлөлгөөнийг 3 удаа зарлан хуралдуулж ИХШХШТХ-ийн 78 дугаар зүйлд заасан Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн, шүүх хуралдаан даргалагчийг томилох журамд өөрчлөлт оруулах, шүүхийн тухай хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.4.3-т зааснаар сонгогчдийн нэрсийн жагсаалтаас сонгон авч шүүх хуралдаанд оролцуулахаар томилогдсон иргэдийн төлөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалтанд өөрчлөлт оруулж, тэднээс шүүхэд ажиллах хуваарь батлах, ИХШХШТХ-н 170 дугаар зүйлд зааснаар шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоол, шийтгэвэрт гомдол гаргасан тохиолдолд гомдлыг хянан хэлэлцэх шүүх бүрэлдэхүүн, даргалагчийг томилох, тус шүүхэд адил шатны шүүхээс харьяалал тогтоон хянан шийдвэрлүүлэхээр шилжиж ирсэн иргэний хэргийг хуваарилах болон удирдлага зохион байгуулалтын ажлын асуудлыг хэлэлцэн тогтоол гарган биелэлтийг зохион байгуулж ажиллаа.

Тайлангийн хугацаанд аймгийн шүүхээс 13 тойм, 2 зөвлөмж бичигдсэнийг хэрэгжүүлэн биелэлтэнд хяналт тавьж ажилласан байна.

Мөн хугацаанд тус шүүхэд зохион байгуулагдсан дотоодын болон төслийн сургалтанд шүүгч нар бүрэн хамрагдлаа.

Тайлангийн хугацаанд шүүгч нарын шуурхай зөвлөлгөөнийг 51 удаа, 7 хоног бүрийн даваа гаригт хийж, эрүү, иргэний хэргийн шүүн таслах ажиллагааг 7 хоногийн графикийн дагуу явуулж үйл ажиллагааны үр дүнг 7 хоногийн даваа гаригт шуурхайгаар хянан хэлэлцэж илэрсэн алдаа зөрчлийг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулан ажилласан байна.

Оны эхнээс сум дундын шүүхийн 2012 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан 29 ажил төлөвлөснөөс 27 ажил нь биелэж 2 ажил биелэгдээгүй ба төлөвлөгөөний биелэлт 93,1 хувьтай байна.

ХОЁР. Мэргэжлийн удирдлагаар хангах ажлын талаар

Аймгийн шүүхээс гарсан тойм, зөвлөмжийг шүүгч, туслах нарын шуурхай зөвлөлгөөнөөр хэлэлцүүлж алдаа зөрчил гаргасан шүүгч, туслах нарт тойм зөвлөмжинд дурдсан алдаа зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байх талаар үүрэг даалгавар өгч, тойм зөвлөмжийг хүлээн авч хэлэлцсэн шуурхай зөвлөлгөөний тэмдэглэл болон тойм зөвлөмжийн биелэлтийг хагас бүтэн жилээр гарган аймгийн шүүхэд хүргүүлэх, шүүгч нараас хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэхийн өмнө тухайн хэрэг маргаантай холбогдож гарсан тойм, зөвлөмж, бусад холбогдох хууль эрхийн актыг уншин судлуулах зэрэг ажлуудыг хийлээ.

Мөн шүүгч нэг бүрээр тойм, Эрүү, иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гаргасан алдаа зөрчлийн бүртгэлийг хөтөлж тухайн алдааг дахин гаргахгүй байх үүднээс хэрэгжилтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна.

Дээд шатны шүүхээр хянагдсан хэргүүдийг шүүгч нарт танилцуулсны эцэст шуурхайгаар хэлэлцэн алдаа зөрчил гаргахад хүргэсэн учир шалтгааны талаар алдаа зөрчил гаргасан шүүгчээр шүүгчийн тайлбарыг сонсож тухайн алдаа нь хууль хэрэглээний болон хариуцлагагүйн аль нь болох талаар үнэлэлт өгүүлж тухайн алдаа зөрчлийг дахин давтахгүй байх үүднээс алдааны бүртгэл хөтлөн хяналт тавьж байна.

Ээдрээ төвөгтэй хэргийн талаар шүүгч нарын дунд харилцан ярилцаж шүүгч нартай хууль хэрэглээний талаар санал солилцон хэргийг аль болох богино хугацаанд иргэдийг чирэгдүүлэхгүй шийдвэрлэх үүднээс иргэний хэргийн шүүн таслах ажиллагаанд чанарын ахиц гаргах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж ирлээ.

ГУРАВ: Шүүн таслах ажиллагааны талаар

а/. Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны талаар

Тайлангийн хугацаанд эрүүгийн 48 хүнд холбогдох 37 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн нь өмнөх оноос хүн 0 хувиар буюу хэвээр, хэрэг 10,8 хувиар буюу 4-аар өссөн ба 1 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

Нийт ял шийтгүүлсэн 48 хүний 30 хүнд буюу 60,0%-д нь хорих ял оногдуулсанаас 19 хүний буюу 63,3%-д ялыг тэнсэж, 2 хүний буюу 6,6%-д шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулж, хорих ял биечлэн эдлүүлэлт 9 хүн буюу 30,0% -тай байна. Энэ нь өмнөх оноос 10,0%-иар өссөн байна.

Нийт ял шийтгүүлэгсдийн 25,0% буюу 12 хүнд баривчлах, 4,1% буюу 2 хүнд албадан ажил хийлгэх, 6,2% буюу 3 хүнд торгох ял оногдуулсан байх ба 1 хүнд хүмүүжлийн чанартай арга хэмжээ авсан байна. 1 хүнийг онц аюултай гэмт хэрэгтнээр тооцсон байна.

2012 онд тус шүүхээр хянан хэлэлцэгдсэн гэмт хэргийн төрлийг өмнөх онтой харьцуулбал:

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн зүйл

2011

2012

Өсөлт бууралт

тоо

Хувь

тоо

хувь


Бусдын эд хөрөнгө хулгайлах гэмт хэрэг /ЭХТА 145-р зүйл /

11

33,3

8

21,6

-3


Бусдын амь бие эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг ЭХ-н 6-р хэсэг

11

33,3

11

29,7

-0


Танхайрах гэмт хэрэг ЭХТА 181-р зүйл

5

15,1

3

8,1

-2


Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг

3

9,0

6

16,2

+3


Бусад

3

9,0

9

24,3

+633


37


+4

Дээрх хүснэгтээс харахад гэмт хэргийн тоо 3-аар өссөн ба өмнөх онтой харьцуулахад төдийлөн их зөрүү байхгүй байна.

Нийт хянан шийдвэрлэсэн 37 хэргээс шүүгч О.Однямаа 5 хэрэг буюу нийт хэргийн 13,5%-ийг, шүүгч Б.Аминчимэг 13 хэрэг буюу 35,1%-ийг, шүүгч Б.Наранчимэг 9 хэрэг буюу 24,3 %-ийг , шүүгч Б.Баттулга 10 хэрэг буюу 27,0 %-ийг тус тус хянан шийдвэрлэсэн байна.

2012 онд давж заалдах шатны шүүхээр 6 хэрэг хянагдсанаас 3 хэргийн тогтоол хэвээр, 3 хэргийн тогтоол хүчингүй болсон байна.

Эрүүгийн хэргийн ШТА-ны чанарыг шүүгч тус бүрээр авч үзэхэд шүүгч О.Однямаагийн эрүүгийн 3 хэрэг давах шатаар хянагдсанаас 2 хэрэг хэвээр, 1 хэрэг хүчингүй, шүүгч Б.Наранчимэгийн 2 хэрэг давах шатаар хянагдсанаас 1 хэрэг хэвээр, 1 хэрэг хүчингүй, шүүгч Б.Баттулгын 1 хэрэг давах шатаар хянагдсанаас 1 хэрэг хүчингүй болсон байна. Шүүгч Б.Аминчимэгийн хэрэг давах хяналтын шатаар хянагдаагүй байна.

Хүчингүй болон өөрчлөлт орсон хэргийн тоо хянагдсан нийт хэрэгт харьцуулахад 50,0%-ийг эзэлж ШТА-ны чанар 50,0%-тай байгаа нь өмнөх онтой харьцуулбал 4,6%-иар буурсан байна. Энэ нь 2012 онд Эрүүгийн ШТА-ны чанар буурсан нь харагдаж байна.

б/ Иргэний хэргийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар

Тус шүүх 2012 онд иргэн, хуулийн этгээдүүдээс нийт 183 нэхэмжлэл хүлээн авч 5 нэхэмжлэлийг буцааж, 21 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзан, 146 нэхэмжлэлийг шийдвэрлэж, 11 нэхэмжлэлийн үлдэгдэлтэй байна.

Үүнийг өмнөх оныхтой харьцуулбал хүлээн авсан нэхэмжлэл 3-аар буюу 1,6%-иар, шийдвэрлэсэн хэрэг 7-оор буюу 4,7%-иар буурсан байна. / 2011 онд хүлээн авсан нь 186, шийдвэрлэсэн нь 153/

Шийдвэрлэсэн 146 хэргийн 46,5% буюу 68 нэхэмжлэлийг хялбаршуулсан журмаар 53,4% буюу 78 нэхэмжлэлийг шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн байна. Шийдвэрлэсэн байдлыг шүүгч тус бүрээр харьцуулбал:

Шүүгчид

2011

2012

Нийт

115

74

74-р шийдсэн %

Нийт

115

74

74-р шийдсэн хувь

О.Однямаа

30

11

19

63,3

31

13

18

58,0

Б.Аминчимэг

45

22

23

51.1

30

19

11

36,6

Б.Наранчимэг

51

31

20

39.2

44

23

21

47,7

Б.Баттулга

27

13

14

51,8

41

23

18

43,9

Дүн

153

77

76

49,6

146

78

68

46,5

Хэрэг шийдвэрлэлтийн хугацааг шүүгч тус бүрээр хүснэгтлэн үзүүлбэл:

Шүүгчийн

Нэр

Хэрэг

Өдөрт нь

3 хоногийн

дотор

7 хоногийн

дотор

14 хоногийн

дотор

30 хоногийн дотор

60 хоногийн

дотор

Хугацаа хэтрүүлсэн


Тоо

хувь

тоо

хувь

Тоо

хувь

тоо

хувь

тоо

хувь

тоо

хувь


О.Однямаа

31

10

32,2

4

12,9

7

22,5

5

16,1

4

12,9

1

3,2

б/гүй

Б.Аминчимэг

30

1

3,3

3

10,0

6

20,0

1

3,3

9

30,0

10

33,3

б/гүй

Б.Наранчимэг

44

4

9,0

3

6,8

9

20,4

3

6,8

20

45,4

5

11,3

б/гүй

Б.Баттулга

41

4

9,7

4

9,7

7

17,0

5

12,1

14

34,1

7

17,0

б/гүй

Дүн

146

19

13,0

14

9,5

29

19,8

14

9,5

47

32,1

23

15,7


Шүүгч нар 0-7 хоногийн дотор 62 хэрэг буюу 42,4 хувийг нь шийдвэрлэсэн байдлаас харахад шүүгч нар хэргийг аль болох богино хугацаанд хянан шийдвэрлэхэд анхаарч ажиллаж байгаа нь харагдаж байна. Тухайлбал:

Шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн 78 хэргээс заавал шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэхээр хуульд заасан гэр бүлийн маргаанаар шийдвэрлэсэн 34 хэрэг, онцгой ажиллагаагаар шийдвэрлэсэн 20 хэрэг буюу нийт 54 хэрэг байна гэж үзвэл шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн хэрэг нийт хэргийн зөвхөн 24 хэрэг буюу 16,4 хувийг нь эзэлж байна.

2012 онд Давж заалдах шатны шүүхээр 7 хэрэг, хяналтын шатны шүүхээр 1 хэрэг хянагдсанаас 3 хэргийн шийдвэр хэвээр, 2 хэргийн шийдвэрт өөрчлөлт орж, 3 хэргийн шийдвэр хүчингүй болсон байна.

Иргэний хэргийн ШТА-ны чанарыг шүүгч тус бүрээр авч үзэхэд шүүгч О.Однямаагийн 1 хэрэг давах, 1 хэрэг хяналтын шатанд хянагдаж хүчингүй, шүүгч Б.Аминчимэгийн 2 хэрэг давах шатаар хянагдсанаас 1 хэрэг хэвээр, 1 хэрэгт өөрчлөлт орсон, шүүгч Б.Наранчимэгийн 2 хэрэг давах шатанд хянагдсанаас 1 хэрэг хэвээр, 1 хэрэг хүчингүй, шүүгч Б.Баттулгын 2 хэрэг давах шатанд хянагдсанаас 1 хэрэг хэвээр, 1 хэрэг өөрчлөгдсөн байна.

Нийт хянагдсан хэрэгт харьцуулахад давж заалдах шатаар хянагдсан хэргээс 42,8 хувь буюу 3 хэрэг хэвээр, 28,5 хувь буюу 2 хэрэг өөрчлөгдөж 28,5 % буюу 2 хэрэг хүчингүй болж шийдвэрлэгдсэн байна.

Шүүн таслах ажиллагааны чанар 42,8 хувьтай байгаа нь урд оны шүүн таслах ажиллагааны чанараас 30,3 %-иар өссөн байна. Энэ нь 2012 онд иргэний хэргийн ШТА-ны чанар багагүй хэмжээгээр өссөн нь харагдаж байна.

Түүнчлэн давж заалдах болон хяналтын шатанд гомдол гаргасан эрүү, иргэний хэрэг 2011 онд 19 байсан бол 2012 онд 14 болж буюу 35,7%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. Тухайлбал:

Иргэний шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн 78 хэргийн 8 хэрэгт буюу 10,2 хувьд нь давж заалдах гомдол гаргаж 89,8%-д нь иргэд гомдол гаргаагүй байна.

Үүнийг урьд онтой харьцуулбал өссөн буурсан үзүүлэлтгүй байна. / 2011 онд 8 гомдол, шүүх хурлаар шийдвэрлэсэн хэрэг 77, хувь 10,3/

в/ Захиргааны арга хэмжээ, сэжигтэн яллагдагч нарт цагдан хорих таслах сэргийлэх арга хэмжээний зөвшөөрөл, ялтны дэглэм өөрчлөлт болон хугацаанаас өмнө тэнсэн сулласан ажиллагааны талаар

Тус сум дундын шүүх нь 2012 онд Цагдаагийн байгууллагаас нийт 117 захиргааны арга хэмжээний материал хүлээн авснаас 4 материалыг буцааж, 113 материалыг хуульд заасан үндэслэлээр захиргааны шийтгэл ногдуулан шийдвэрлэлээ. Тайлангийн хугацаанд шүүгч нар тойргийн журмаар хуваарилан авч тэгш ачаалалтайгаар шийдвэрлэсэн болно. Шүүгч нарын шийдвэрлэсэн байдлыг үзвэл:

Ерөнхий шүүгч О.Однямаа 24,7% буюу 28 материал, шүүгч Б.Аминчимэг 27,4 % буюу 31 материал, шүүгч Б.Наранчимэг 22,1% буюу 25 материал, шүүгч Б.Баттулга 25,6% буюу 29 материал тус тус хянан шийдвэрлэсэн байна.

Шийдвэрлэсэн захиргааны зөрчлийг эрх зүйн байдлаар авч үзвэл:

Зөрчлийн төрөл

2011

2012

Тоо

тоо

хувь

тоо

хувь

21-р зүйл

9

11,5

6

5,3

-3

22-р зүйл

2

2,5

6

5,3

+4

25-р зүйл

62

79,4

98

86,7

+36

30-р зүйл

5

6,4

1

0,8

-4

бусад2

1,7

+2

Дүн

78


113


+35

Захиргааны арга хэмжээ авсан шийтгэвэр өмнөх оноос 35-аар өссөн ба тээврийн хэрэгслийн эрхийн үнэмлэхгүй этгээд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон зөрчил 36,7 хувиар буюу 36-аар өсч, танхайн зөрчил 33,3 хувиар буюу 3-аар буурсан байна.

Сэжигтэн баривчлуулахаар ирүүлсэн тогтоол 2 ирснээс 2 сэжигтэнг ЭБШХ-58 дугаар зүйлд зааснаар баривчилсан болно. Мөн 21 сэжигтэн, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авхуулахаар ирснээс 21 сэжигтэн, яллагдагчийг ЭБШХ-н 68 дугаар зүйлийн 68.1, 68.2 –т зааснаар цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг авсан байна. Яллагдагчийг цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг нийт 13 удаа тус бүр 30 хоногийн хугацаатайгаар сунгасан байна.

Аймгийн Прокурорын газраас хянан магадлангийн 80 материал ирснээс Ерөнхий шүүгч О.Однямаа 80 материалыг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Үүнээс:

· 35 ялтанг хугацаанаас өмнө тэнсэн сулласан

· 38 ялтанг дэглэм бууруулсан

· 4 ялтны хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон

· 3 ялтны ял эдлэх дэглэмийг хүндрүүлсэн байна.

ДӨРӨВ: Бусад ажлын талаар

Тайлангийн хугацаанд тус сум дундын шүүхийн шүүгч, туслахууд байгууллагаас зохиогдсон бүхий л уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцож ирсэн ба шүүгчийн туслах Болдбаатар нь аймгийн хуулийн байгууллагуудын дунд зохиогдсон Хуульчийн ёс зүй сэдэвт илтгэлийн уралдаанд амжилттай оролцож 1-р байр эзэлсэн, мөн УДШ-с нийт шүүхийн хэмжээнд зохион байгуулсан спортын тэмцээнд волейболын төрлөөр эмэгтэй шүүгч нар амжилттай оролцож 1-р байранд орсон байна.

Мөн шүүгчийн туслах А.Энхгэрэл нь захиргааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх сургалтанд амжилттай оролцож ХБНГУ-д нэг сарын сургалтанд хамрагдаад ирлээ.

2013 онд тавьж буй зорилт:

1. Эрүү, иргэний хэргийн шүүн таслах ажиллагааны чанарыг дээшлүүлэх

2. Шүүхийн шийдвэр, тогтоол хүчингүй болж байгаад онцлон анхаарч урьд оноос чанарын ахиц гаргах

Тайлан бичсэн :

СДШЕШҮҮГЧ О.ОДНЯМАА

  /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Arial","sans-serif";}
 • Сум дундын шүүхийн иргэний хэргийн 2011 оны эхний хагас жилийн мэдээлэл

Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх 2011 оны хагас жилийн байдлаар тайлангийн эцсийн үлдэгдэл 5 хэрэг, шинээр хүлээж авсан 99 хэрэг, нийт 104 нэхэмжлэл хүлээн авснаас 84 нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэж, 10 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 3 нэхэмжлэлийг буцааж, 1 нэхэмжлэлийг шилжүүлж, 6 нэхэмжлэлийн үлдэгдэлтэй байна.

Хянан шийдвэрлэсэн 84 нэхэмжлэлийн 35 нэхэмжлэлийг хялбаршуулсан журмаар 48 нэхэмжлэлийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлд зааснаар, 1 нэхэмжлэлийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 117 дугаар зүйлд зааснаар тус тус хянан шийдвэрлэсэн байна.

Хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэсэн 35 иргэний хэргийн

4 нэхэмжлэгчийн татгалзлалыг баталж,

17 хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж,

13 зохигчийн эвлэрлийг баталж,

1 нэхэмжлэгчийн шаардлагыг хариуцагч биелүүлснийг баталж тус тус хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Хянан шийдвэрлэсэн 84 иргэний хэргийг шүүгч дангаар 82 хэргийг, шүүх бүрэлдэхүүнээр 2 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн болно.

Улсын төсвийн орлогод улсын тэмдэгтийн хураамжинд 1.1 сая төгрөг оруулсан байна.

 • Сум дундын шүүхийн эрүүгийн хэргийн 2011 оны эхний хагас жилийн мэдээлэл

Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх 2011 оны хагас жилийн байдлаар 2010 оны тайлангийн эцсийн үлдэгдэл 1 хүнд холбогдох 1 хэрэг, шинээр 32 хүнд холбогдох 22 хэрэг, нийт 33 хүнд холбогдох 23 хэрэг хүлээн авсан байна.

Хүлээн авсан 33 хүнд холбогдох 23 эрүүгийн хэргээс 2 хүнд холбогдох 2 эрүүгийн хэргийг мөрдөн байцаалтын шатанд буцааж, 2 хүнд холбогдох 2 эрүүгийн хэргийн үлдэгдэлтэй, 29 хүнд холбогдох 19 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Нийт 29 хүн ял шийтгүүлсний ангилж үзвэл:

Торгох ялаар 4 хүн, 7128000 төгрөгөөр

Албадан ажил хийлгэх ялаар 2 хүн

Баривчлах ялаар 6 хүн

Хорих ялаар 14 хүн

Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ 3 хүнд авч шийдвэрлэсэн байна.

Хорих ял ногдуулсан 14 хүний

7 хүний хорих ялыг биечлэн эдлүүлэхээр

7 хүний хорих ялыг тэнсэж хянан харгалзах хугацаа тогтоож шийдвэрлэсэн байна.

Ял эдлэх дэглэмийг

13 хүнийг жирийн дэглэмтэй хорих ангид

1 хүнийг чанга дэглэмтэй хорих ангид эдлүүхээр тогтоосон болно.

Хянан шийдвэрлэсэн эрүүгийн 19 хэрэг гэмт хэргийн ангилалын хувьд

Хөнгөн 2 хэрэг

Хүндэвтэр 16 хэрэг

Онц хүнд 1 хэрэг байна.

Шүүх бүрэлдэхүүний хувьд

17 эрүүгийн хэргийг шүүгч дангаар

2 эрүүгийн хэргийг шүүх бүрэлдэхүүнээр хянан шийдвэрлэсэн болно.

Ял шийтгүүлсэн 29 хүн боловсролын хувьд

4 хүн дээд боловсролтой

7 хүн бүрэн дунд боловсролтой

8 хүн суурь боловсролтой

10 хүн бага боловсролтой байсан байна.

Насны хувьд

14-16 насны 3 хүн

17-18 насны 1 хүн

19-30 насны 14 хүн

31-35 насны 6 хүн

36 дээш насны 5 хүн байна.

Ажил сургуулийн хувьд

Сурагч 3 хүн

Оюутан 2 хүн

Багш 1 хүн

Эрхэлсэн ажил сургуульгүй 16 хүн

Бусад ажил мэргэжилтэй 7 хүн байна.

Ял шийтгүүлсэн 29 хүн бүгд Монгол улсын иргэн болно.

Захиргааны зөрчлийн арга хэмжээ

Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх 2011 оны хагас жилийн байдлаар 32 хүнд холбогдох 32 захиргааны зөрчлийн материал хүлээн авч, 1 хүнд холбогдох 1 захиргааны зөрчлийн материалд арга хэмжээ авахаас татгалзаж, 31 хүнд холбогдох 31 материалыг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Хянан шийдвэрлэсэн 31 хүнд холбогдох 31 захиргааны арга хэмжээний материалын 30 хүнд холбогдох 30 материалд баривчлах, 1 хүнд холбогдох 1 материалд торгох шийтгэл тус тус ногдуулсан байна.

Захиргааны зөрчлийн арга хэмжээ авагдсан хүмүүсийг гаргасан зөрчлөөр ангилвал

Жижгээр танхайрах 3 хүн

Удаа дараалан архидан согтуурч эрүүлжүүлэгдсэн 1 хүн

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй этгээд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 25 хүн

Цагдаагийн алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг эсэргүүцсэн 2 хүн тус тус шийтгүүлсэн байна.

Шийтгэх тогтоол биелүүлэхтэй холбоотой материал

Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх 2011 оны хагас жилийн байдлаар аймгийн Прокурорын газраас ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллуулах, ял эдлэх дэглэм бууруулах, чангаруулах тухай 51 материал хүлээн авч 51 материалыг хянан шийдвэрлэсэн болно.

19 ялтны хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө тэнссэн суллаж

29 ялтны хорих ял эдлэх дэглэмийг бууруулж

1 ялтын хорих ял эдлэх дэглэмийг чангаруулж

2 ялтны хугацаанаас өмнө тэнсэн суллах, ял эдлэх дэглэм бууруулах, санал хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон байна.


 


 

Сум дундын шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны

2010 оны бүтэн  жилийн мэдээлэл

Нэг. Иргэний хэргийн шүүн таслах ажиллагаанд

Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх 2010 оны жилийн эцсийн байдлаар тайлангийн эцсийн үлдэгдэл 8 хэрэг, шинээр хүлээж авсан 326 хэрэг, нийт 334 нэхэмжлэл хүлээн авснаас 292 нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэж, 28 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, 5 нэхэмжлэлийг буцааж, 4 нэхэмжлэлийг шилжүүлж 5 нэхэмжлэлийн үлдэгдэлтэй байна.

Хянан шийдвэрлэсэн 292 нэхэмжлэлийн 171 нэхэмжлэлийг хялбаршуулсан журмаар 108 нэхэмжлэлийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 115 дугаар зүйлд зааснаар, 13 нэхэмжлэлийг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 117 дугаар зүйлд зааснаар тус тус хянан шийдвэрлэсэн байна.

Ø Хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэсэн 171 иргэний хэргийн

Ø 13 нэхэмжлэгчийн татгалзлалыг баталж,

Ø 119 хариуцагчийн зөвшөөрлийг баталж,

Ø 34 зохигчийн эвлэрлийг баталж,

Ø 5 нэхэмжлэгчийн шаардлагыг хариуцагч биелүүлснийг баталж тус тус хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.

Хянан шийдвэрлэсэн 292 иргэний хэргийг шүүгч дангаар 288 хэргийг, шүүх бүрэлдэхүүнээр 4 иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн болно.

Улсын төсвийн орлогод улсын тэмдэгтийн хураамжинд 6.6 сая төгрөг оруулсан байна.

Хоёр. Эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажиллагаанд

Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх 2010 оны жилийн эцсийн байдлаар 2009 оны тайлангийн эцсийн үлдэгдэл 2 хүнд холбогдох 2 хэрэг, шинээр 57 хүнд холбогдох 47 хэрэг, нийт 59 хүнд холбогдох 49 хэрэг хүлээн авсан байна.

Хүлээн авсан 59 хүнд холбогдох 49 эрүүгийн хэргээс 1 хүнд холбогдох 1 эрүүгийн хэргийг хэрэг бүртгэлтийн шатанд буцааж, 1 хүнд холбогдох 1 эрүүгийн хэргийг мөрдөн байцаалтын шатанд буцааж, 1 хүнд холбогдох 1 эрүүгийн хэргийн үлдэгдэлтэй, 56 хүнд холбогдох 46 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Хянан шийдвэрлэсэн 56 хүнд холбогдох 46 эрүүгийн хэргээс 3 хүнд холбогдох 3 хэргийг цагаатгасан, 7 хүнд холбогдох 4 эрүүгийн хэргийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 208 дугаар зүйлийн 208.1.3-д зааснаар хянан шийдвэрлэж хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон байна.

Нийт 46 хүн ял шийтгүүлсний ангилж үзвэл:

· Торгох ялаар 4 хүн, 12312000 төгрөгөөр

· Албадан ажил хийлгэх ялаар 9 хүн

· Баривчлах ялаар 9 хүн

· Хорих ялаар 23 хүн

· Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ 1 хүнд авч шийдвэрлэсэн байна.

· Хорих ял ногдуулсан 23 хүний

· 16 хүний хорих ялыг биечлэн эдлүүлэхээр

· 6 хүний хорих ялыг тэнсэж хянан харгалзах хугацаа тогтоож,

1 хүний хорих ял эдлүүлэх шийтгэх тогтоолыг хойшлуулж хянан шийдвэрлэсэн байна.

· Ял эдлэх дэглэмийг

· 19 хүнийг жирийн дэглэмтэй хорих ангид

· 3 хүнийг чанга дэглэмтэй хорих ангид

· 1 хүнийг онцгой дэглэмтэй хорих ангид эдлүүхээр тогтоосон болно.

Хянан шийдвэрлэсэн эрүүгийн 46 хэрэг гэмт хэргийн ангилалын хувьд

· Хөнгөн 10 хэрэг

· Хүндэвтэр 23 хэрэг

· Хүнд 13 хэрэг байна.

· Шүүх бүрэлдэхүүний хувьд

· 32 эрүүгийн хэргийг шүүгч дангаар

14 эрүүгийн хэргийг шүүх бүрэлдэхүүнээр хянан шийдвэрлэсэн болно.

Ял шийтгүүлсэн 46 хүн боловсролын хувьд

· 3 хүн дээд боловсролтой

· 14 хүн бүрэн дунд боловсролтой

· 19 хүн суурь боловсролтой

· 9 хүн бага боловсролтой

· 1 хүн боловсролгүй байсан байна.

Насны хувьд

· 14-16 насны 2 хүн

· 17-18 насны 2 хүн

· 19-30 насны 21 хүн

· 31-35 насны 9 хүн

· 36 дээш насны 12 хүн

· 55 дээш насны 1 хүн байна.

Ажил сургуулийн хувьд

· Сурагч 2 хүн

· Оюутан 3 хүн

· Эмч 1 хүн

· Эрхэлсэн ажил сургуульгүй 31 хүн

· Ялтан 1 хүн

Бусад ажил мэргэжилтэй 8 хүн байна.

Ял шийтгүүлсэн 46 хүн бүгд Монгол улсын иргэн болно.

Гурав. Захиргааны зөрчлийн арга хэмжээ

Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх 2010 оны жилийн эцсийн байдлаар 56 хүнд холбогдох 56 захиргааны зөрчлийн материал хүлээн авч 56 хүнд холбогдох 56 материалыг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Хянан шийдвэрлэсэн 56 хүнд холбогдох 56 захиргааны арга хэмжээний материалын 50 хүнд холбогдох 50 хүнд материалд баривчлах, 6 хүнд холбогдох 6 материалд торгох шийтгэл тус тус ногдуулсан байна.

Захиргааны зөрчлийн арга хэмжээ авагдсан хүмүүсийг гаргасан зөрчлөөр ангилвал

· Жижгээр танхайрах 18 хүн

· Удаа дараалан архидан согтуурч эрүүлжүүлэгдсэн 8 хүн

· Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн үнэмлэхгүй этгээд согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 25 хүн

Цагдаагийн алба хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг эсэргүүцсэн 5 хүн тус тус шийтгүүлсэн байна.

Дөрөв. Шийтгэх тогтоол биелүүлэхтэй холбоотой материал

Говьсүмбэр аймаг дахь Сум дундын шүүх 2010 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн Прокурорын газраас ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллуулах, ял эдлэх дэглэм бууруулах тухай 102 материал хүлээн авч 102 материалыг хянан шийдвэрлэсэн болно.

· 33 ялтны хорих ял эдлэхээс хугацааны өмнө тэнссэн суллаж

· 63 ялтны хорих ял эдлэх дэглэмийг бууруулж

· 6 ялтны хугацаанаас өмнө тэнсэн суллах, ял эдлэх дэглэм бууруулах, санал хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгосон байна.

 

 


 

Сум дундын шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны

2010 оны эхний хагас жилийн мэдээлэл


Нэг.  Èðãýíèé õýðãèéí ø¿¿í òàñëàõ àæèëëàãààíä

Ãîâüñ¿ìáýð àéìàã äàõü Ñóì äóíäûí ø¿¿õ 2010 îíû эхний õàãàñ æèëèéí áàéäëààð òàéëàíãèéí ýöñèéí ¿ëäýãäýë  8 õýðýã, øèíýýð õ¿ëýýæ àâñàí 163 õýðýã, íèéò 171 íýõýìæëýë  õ¿ëýýí àâñíààñ 143 íýõýìæëýëèéã õÿíàí øèéäâýðëýæ, 15 íýõýìæëýëèéã õ¿ëýýí àâàõààñ òàòãàëçàæ, 3 íýõýìæëýëèéã áóöààæ, 2 íýõýìæëýëèéã øèëæ¿¿ëæ  8 íýõýìæëýëèéí ¿ëäýãäýëòýé áàéíà.

Õÿíàí øèéäâýðëýñýí 143 íýõýìæëýëèéí 88 íýõýìæëýëèéã õÿëáàðøóóëñàí æóðìààð 52 íýõýìæëýëèéã Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëä çààñíààð, 3 íýõýìæëýëèéã Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 117 äóãààð ç¿éëä çààñíààð òóñ òóñ õÿíàí øèéäâýðëýñýí áàéíà.

Õÿëáàðøóóëñàí æóðìààð õÿíàí øèéäâýðëýñýí 88 èðãýíèé õýðãèéí

 • 9 íýõýìæëýã÷èéí òàòãàëçëàëûã áàòàëæ,
 • 61 õàðèóöàã÷èéí çºâøººðëèéã áàòàëæ,
 • 16 çîõèã÷èéí ýâëýðëèéã áàòàëæ,
 • 2 íýõýìæëýã÷èéí øààðäëàãûã õàðèóöàã÷ áèåë¿¿ëñíèéã áàòàëæ òóñ òóñ õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîæ øèéäâýðëýñýí áàéíà.

Õÿíàí øèéäâýðëýñýí 143 èðãýíèé õýðãèéã ø¿¿ã÷ äàíãààð 142 õýðãèéã, ø¿¿õ á¿ðýëäýõ¿¿íýýð 1 èðãýíèé õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýñýí áîëíî.

Óëñûí òºñâèéí îðëîãîä óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæèíä 3.9 ñàÿ òºãðºã îðóóëñàí áàéíà.

 

Хоёр.  Ýð¿¿ãèéí õýðãèéí ø¿¿í òàñëàõ àæèëëàãààíä

Ãîâüñ¿ìáýð àéìàã äàõü Ñóì äóíäûí ø¿¿õ 2010 îíû эхний õàãàñ æèëèéí áàéäëààð 2009 îíû òàéëàíãèéí ýöñèéí ¿ëäýãäýë 2 õ¿íä õîëáîãäîõ 2 õýðýã, øèíýýð 31 õ¿íä õîëáîãäîõ 25 õýðýã, íèéò 33 õ¿íä õîëáîãäîõ 27 õýðýã õ¿ëýýí àâñàí áàéíà.

Õ¿ëýýí àâñàí 33 õ¿íä õîëáîãäîõ 27 ýð¿¿ãèéí õýðãýýñ 1 õ¿íä õîëáîãäîõ 1 ýð¿¿ãèéí õýðãèéã õýðýã á¿ðòãýëòèéí øàòàíä áóöààæ, 5 õ¿íä õîëáîãäîõ 2 ýð¿¿ãèéí õýðãèéã ìºðäºí áàéöààëòûí øàòàíä áóöààæ, 27 õ¿íä õîëáîãäîõ 24 ýð¿¿ãèéí õýðãèéã õÿíàí øèéäâýðëýñýí áàéíà.

Õÿíàí øèéäâýðëýñýí 27 õ¿íä õîëáîãäîõ 24 ýð¿¿ãèéí õýðãýýñ 3 õ¿íä õîëáîãäîõ 3 ýð¿¿ãèéí õýðãèéã Ýð¿¿ãèéí áàéöààí øèéòãýõ õóóëèéí 208 äóãààð ç¿éëèéí 208.1.3-ä çààñíààð õÿíàí øèéäâýðëýæ õýðãèéã õýðýãñýõã¿é áîëãîñîí áàéíà.

Íèéò 24 õ¿í ÿë øèéòã¿¿ëñíèé àíãèëæ ¿çâýë:

 • Òîðãîõ ÿëààð  1 õ¿í, 756000 òºãðºãººð
 • Àëáàäàí àæèë õèéëãýõ ÿëààð 3 õ¿í
 • Áàðèâ÷ëàõ ÿëààð 5 õ¿í
 • Õîðèõ ÿëààð 14 õ¿í
 • Õ¿ì¿¿æëèéí ÷àíàðòàé àëáàäëàãûí àðãà õýìæýý 1 õ¿íä àâ÷ øèéäâýðëýñýí áàéíà.

Õîðèõ ÿë íîãäóóëñàí 14 õ¿íèé

 • 10 õ¿íèé õîðèõ ÿëûã áèå÷ëýí ýäë¿¿ëýõýýð
 • 3 õ¿íèé õîðèõ ÿëûã òýíñýæ õÿíàí õàðãàëçàõ õóãàöàà òîãòîîæ,
 • 1 õ¿íèé õîðèõ ÿë ýäë¿¿ëýõ øèéòãýõ òîãòîîëûã õîéøëóóëæ õÿíàí øèéäâýðëýñýí áàéíà.

ßë ýäëýõ äýãëýìèéã

 • 9 õ¿íèéã æèðèéí äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä
 • 3 õ¿íèéã ÷àíãà äýãëýìòýé õîðèõ àíãèд
 • 1 õ¿íèéã îíöãîé äýãëýìòýé õîðèõ àíãèä ýäë¿¿õýýð òîãòîîñîí áîëíî.

Õÿíàí øèéäâýðëýñýí ýð¿¿ãèéí 24 õýðýã ãýìò õýðãèéí àíãèëàëûí õóâüä

 • Õºíãºí 6 õýðýã
 • Õ¿íäýâòýð 11 õýðýã
 • Õ¿íä 7 õýðýã áàéíà.

Ø¿¿õ á¿ðýëäýõ¿¿íèé õóâüä

 • 16 ýð¿¿ãèéí õýðãèéã ø¿¿ã÷ äàíãààð
 • 8 ýð¿¿ãèéí õýðãèéã ø¿¿õ á¿ðýëäýõ¿¿íýýð õÿíàí øèéäâýðëýñýí áîëíî.

ßë øèéòã¿¿ëñýí 24 õ¿í áîëîâñðîëûí õóâüä:

 • 1 õ¿í äýýä áîëîâñðîëòîé
 • 11 õ¿í á¿ðýí äóíä áîëîâñðîëòîé
 • 6 õ¿í ñóóðü áîëîâñðîëòîé
 • 6 õ¿í áàãà áîëîâñðîëòîé áàéñàí áàéíà.

Íàñíû õóâüä:

 • 14-16 íàñíû 2 õ¿í
 • 19-30 íàñíû 11 õ¿í
 • 31-35 íàñíû 4 õ¿í
 • 36 äýýø íàñíû 7 õ¿í áàéíà.

Ажил олгогчийн сургуулийн хувьд:

 • Ñóðàã÷ 2 õ¿í
 • Îþóòàí 3 õ¿í
 • Ýðõýëñýí àæèë ñóðãóóëüã¿é 15 õ¿í
 • ßëòàí 1 õ¿н
 • Áóñàä àæèë ìýðãýæèëòýé 3 õ¿í áàéíà.

ßë øèéòã¿¿ëñýí 24 õ¿í á¿ãä Ìîíãîë óëñûí èðãýí áîëíî.

 

Гурав. Çàõèðãààíû çºð÷ëèéí àðãà õýìæýý

Ãîâüñ¿ìáýð àéìàã äàõü Ñóì äóíäûí ø¿¿õ 2010 îíû эхний õàãàñ æèëèéí áàéäëààð 25 õ¿íä õîëáîãäîõ 25 çàõèðãààíû çºð÷ëèéí ìàòåðèàë õ¿ëýýí àâ÷ 25 õ¿íä õîëáîãäîõ 25 ìàòåðèàëûã õÿíàí øèéäâýðëýñýí áàéíà.

Õÿíàí øèéäâýðëýñýí 25 õ¿íä õîëáîãäîõ 25 çàõèðãààíû àðãà õýìæýýíèé ìàòåðèàëûí 24 õ¿íä õîëáîãäîõ 24 õ¿íä ìàòåðèàëä áàðèâ÷ëàõ, 1 õ¿íä õîëáîãäîõ 1 ìàòåðèàëä  òîðãîõ øèéòãýë òóñ òóñ íîãäóóëñàí áàéíà.

Çàõèðãààíû çºð÷ëèéí àðãà õýìæýý àâàãäñàí õ¿ì¿¿ñèéã ãàðãàñàí çºð÷뺺ð àíãèëâàë:

 • Æèæãýýð òàíõàéðàõ 7 õ¿í
 • Óäàà äàðààëàí àðõèäàí ñîãòóóð÷ ýð¿¿ëæ¿¿ëýãäñýí 3 õ¿í
 • Òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäîõ ýðõèéí ¿íýìëýõã¿é ýòãýýä ñîãòóóãààð òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí 14 õ¿í
 • Öàãäààãèéí àëáà õààã÷èéí õóóëü ¸ñíû øààðäëàãûã ýñýðã¿¿öñýí 1 õ¿í òóñ òóñ øèéòã¿¿ëñýí áàéíà.

Дөрөв. Øèéòãýõ òîãòîîë áèåë¿¿ëýõòýé õîëáîîòîé ìàòåðèàë

Ãîâüñ¿ìáýð àéìàã äàõü Ñóì äóíäûí ø¿¿õ 2010 îíû эхний õàãàñ æèëèéí áàéäëààð àéìãèéí Ïðîêóðîðûí ãàçðààñ ÿëààñ õóãàöààíû ºìíº òýíñýí ñóëëóóëàõ, ÿë ýäëýõ äýãëýì áóóðóóëàõ òóõàé 39 ìàòåðèàë õ¿ëýýí àâ÷ 39 ìàòåðèàëûã õÿíàí øèéäâýðëýñýí áîëíî.

 • 14 ÿëòíû õîðèõ ÿë ýäëýõýýñ õóãàöààíû ºìíº òýíññýí ñóëëàæ
 • 25 ÿëòíû õîðèõ ÿë ýäëýõ äýãëýìèéã òóñ òóñ áóóðóóëñàí áàéíà.

 

 

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2017 оны 12-р сарын 05, Мягмар гариг, 03:06